top of page

发布书籍

《孤独症干预的关键性技能训练法》                                        北京大学出版社                       主编:李丹   

《语言行为里程碑评估及安置程序(译)》                            北京大学医学出版社               主编:黄伟合、李丹           

《孤独症康复教育机构管理人员培训教材》                            求真出版社                               主编:李丹

《特殊儿童应用行为分析》                                                        北京大学出版社                       主编:李丹 李芳

《问题行为分析与干预》                                                            北京出版社                               主编:黄伟合  副主编:李丹

《关键性技能训练法实操手册(PRT)》                                 北京出版社                               主编:李丹 副主编:李俊 刘荣连

《智力障碍儿童沟通与语言训练》                                            北京出版社                               主编:黄伟合 副主编:李丹 杜林

《看社区故事学孤独症康复》                                                    华夏出版社                               作者:李丹

《孤独症儿童康复服务机构建设与管理》                                北京出版社                               编写组成员:李丹

《智力障碍儿童康复概论》                                                        北京出版社                               副主编:李丹

                       

                       

书籍图片.jpg
bottom of page